ChristenUnie

Vereniging ChristenUnie Lisse

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 28101569

Van het bestuur

Het bestuur wenst u een gezegend 2018.

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een aantal wijzingen in met name de steunfractie.

Bestuur/Steunfractie

In het bestuur bestaande uit Jan Albert Moolenaar (voorzitter), Roeland Tims (secretaris), Ad van der Hoeven (penningmeester) en René Roorda (algemeen adjunct) hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. In de steunfractie hebben er wel een paar wijzigingen plaatsgevonden. Ruud van der Klauw heeft in juni opgezegd als steunfractielid daar werk en privé moeilijk meer te combineren waren. Inmiddels hebben wij als bestuur drie (potentiële) nieuwe steunfractieleden bereid gevonden om het komende jaar in de steunfractie mee te denken c.q. te vergaderen. Dit zijn Mariëtte Hulsbergen, Rieneke Roorda en Frank Oosthoek. Wij denken hiermee in ieder geval in 2017 genoeg steunfractieleden te hebben om goed te kunnen blijven samenwerken met de SGP.

Activiteiten

In de zomer van 2016 hebben we samen de SGP een succesvolle bijeenkomst gehouden in Lisse over een eventueel te openen Asielzoekerscentrum in Lisse en de daarmee verband houdende vluchtelingenproblematiek in het algemeen. Tijdens deze druk bezochte avond, waarbij ook de burgemeester aanwezig was evenals veel Lissers en politiek geinterresseerden, kwamen de voor- en tegenstanders aan het woord. Ook zijn de raadsvergaderingen weer een aantal keren bezocht door verschillende bestuursleden. Tevens zijn er weer nieuwsbrieven (minimaal 1 keer) per email en post verstuurd naar de leden. Daarnaast is René Roorda namens het bestuur (als stemgerechtigde) van de ChristenUnie in april naar het partijcongres geweest in Amersfoort waar tevens de Bestuurdersdag was voor ChristenUnie.

Leden(aantallen)

Ondanks dat het ledenaantal de laatste jaren (helaas) een dalende trend te zien geeft was het jaar 2016 een positieve uitzondering daarop. Er waren geen leden die verhuisd waren naar een andere kiesvereniging en gelukkig ook geen leden die zijn overleden. Begin 2016 waren er 28 leden. In 2016 zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen waardoor er eind 2016 32 leden waren. Een tendens die zich hopelijk voortzet maar gezien het aantal stemmen wat wij kregen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog (veel) te weinig. Het blijft toch lastig om nieuwe leden te krijgen ook door de (hoge) contributie die landelijk wordt vastgesteld. We willen toch proberen om als bestuur in 2017 nieuwe leden te werven, met name door persoonlijke benadering maar ook door op bepaalde bijeenkomsten wat foldermateriaal neer te leggen. In 2016 is dit in gang gezet en heeft zijn vruchten afgeworpen.

Ledenvergadering

Op 18 juli 2016 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is is er met name gesproken over de opvolging van Bert van Santen die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stopt als raadslid voor de ChristenUnie. Eind 2016 resp. begin 2017 zal er een opvolger bekend dienen te zijn omdat deze ook ingewerkt zal moeten worden. De voorzitter Jan Albert Moolenaar spreekt (vanuit Spreuken 3) over de zegende wijsheid en het bewaren van zijn geboden en dankt voor de goede samenwerking met de SGP in het afgelopen jaar.

Lisse, februari 2017