ANBI

Gegevens

Vereniging

Naam: ChristenUnie Lisse
Zetel: Lisse
Correspondentieadres: Krelagestraat 56 2163 JC Lisse
Bezoekadres: Krelagestraat 56 2163 JC Lisse
Bankrekening: NL85 INGB 0000 1795 89
Inschrijfnummer KvK: 28101569
RSIN: 816820168

Doelstellingen en beleid

De doelstellingen van de vereniging zijn verwoord in haar statuten en sluiten aan bij de grondslag en het doel van de ChristenUnie. De vereniging spant zich in de kiezer voor de politieke overtuiging en standpunten van de ChristenUnie te winnen. De ChristenUnie wil graag op elk bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn en haar invloed uitoefenen. De vereniging draagt hieraan haar steentje bij in de gemeente Lisse.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de vereniging bestaan uit afdrachten vanuit de ChristenUnie en donaties van leden en sympathisanten. De vereniging zet de haar ter beschikking staande financiële middelen met name in voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord door het bestuur. De verantwoording wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen alleen hun onkosten declareren.

Verantwoording

De vereniging publiceert jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening.