ANBI

Gegevens

Vereniging

Naam: ChristenUnie Lisse
Zetel: Lisse
Correspondentieadres: Vredelaan 37, 2182 NN Hillegom
Bezoekadres: Krelagestraat 68, 2163 JC Lisse
Bankrekening: NL85 INGB 0000 1795 89
Inschrijfnummer KvK: 28101569
RSIN: 816820168

Doelstellingen en beleid

De doelstellingen van de vereniging zijn verwoord in haar statuten en sluiten aan bij de grondslag en de doelen van de ChristenUnie. De vereniging spant zich in de kiezer voor de politieke overtuiging en standpunten van de ChristenUnie te winnen. De ChristenUnie wil graag op elk bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn en haar invloed uitoefenen. De vereniging draagt hieraan haar steentje bij in de gemeente Lisse.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de vereniging bestaan grotendeels uit de bijdrage(n) van het bestuur van de ChristenUnie en de giften van leden en belangstellenden. De uitgaven hebben vooral betrekking op de 4-jaarlijkse campagne in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Inkomsten en uitgaven worden jaarlijks begroot en verantwoord door het bestuur. De algemene vergadering stelt de begroting en verantwoording vast.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen alleen hun onkosten declareren.

Verantwoording

De vereniging publiceert jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening.